W ramach działania wspierane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji istniejących instalacji lub urządzeń przemysłowych prowadzącej do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi z odpadów, do zmniejszenia energochłonności i wodochłonności procesów produkcyjnych oraz do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko, zgodnie ze standardami unijnymi.

Wsparcie nie będzie udzielane na inwestycje zmniejszające energochłonność procesów produkcyjnych energii elektrycznej i ciepła poprzez zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. Projekt nie może zostać złożony na inwestycję zakończoną.

Więcej informacji: www.pois.nfosigw.gov.pl