Czytaj także: Jakich błędów należy się wystrzegać na początku prowadzenia firmy

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Oczywiści gdybyś był członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej możesz wypełniać powyższy obowiązek posługując się rachunkiem w tej kasie.
Uwaga!
Przepisy nie definiują pojęcia „transakcja"; w konsekwencji, wyznaczając zakres takiego pojęcia („transakcja") należy posiłkowo zastosować zasady cywilnoprawne odnoszące się do cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego. Jeżeli zatem, dostawy lub usługi są dokonywane na podstawie różnych zleceń i w ramach różnych umów (stosunków cywilnoprawnych), wówczas istnieją podstawy aby je sklasyfikować jako odrębne transakcje – wówczas każda taka transakcja jest oceniana odrębnie w kontekście dokonywania rozliczenia za pośrednictwem rachunku bankowego. Z drugiej strony, jeżeli zapłaty dotyczą świadczeń wykonywanych w ramach jednego zlecenia lub jeden umowy, wówczas koniecznym jest sumowane i łącznie badane w celu ustalenia czy istnieje obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem banku.
 
 
Za pośrednictwem rachunku bankowego (względnie rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej) muszą być dokonywane rozliczenia:
a) gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca a został przekroczony próg ustawowy (o czym mowa powyżej),
b) zapłata przez przedsiębiorcę składek do ZUS:
– ubezpieczenia społeczne,
– ubezpieczenie zdrowotne,
– Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
– Fundusz Emerytur Pomostowych,
c) zapłata do urzędu skarbowego podatku przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów,
d) otrzymanie zwrotu VAT z urzędu skarbowego.
Ponadto, obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym za pośrednictwem rachunku bankowego (tj. w formie przelewów) dotyczy także kwot pobranych w związku z wykonywaniem przez przedsiębiorców funkcji płatnika.
Pamiętaj!
Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjno-prawna, która, na podstawie przepisów prawa podatkowego, jest obowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
W relacjach z organami podatkowymi obowiązek posiadania rachunku bankowego wynika z regulacji Ordynacji podatkowej czy ustawy o podatku od towarów i usług a nie – jak w przypadku płatności od i do kontrahentów – z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto, obowiązki w tym zakresie zapisane są w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
O posiadanym rachunku bankowym, również o jego zmianie, musisz zawiadomić organ podatkowy.
Rachunek taki prezentujesz również w zgłoszeniu CEIDG.
Obowiązek posługiwania się rachunkiem bankowym ma służyć, w szczególności, przeciwdziałaniu „praniu brudnych pieniędzy".
Gdybyś był wspólnikiem spółki cywilnej, to chociaż ty i twoi wspólnicy jesteście przedsiębiorcami/ podatnikami podatków dochodowych, to możecie posługiwać się wspólnym, „spółkowym" rachunkiem bankowym.
 
 
Czy zawsze występuje powszechny i bezwzględny obowiązek posługiwania się rachunkiem bankowym?
Otóż nie zawsze. Podatki mogą być płacone bezpośrednio do urzędu skarbowego przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz stosujących kartę podatkową.
Oprócz tego, podatek może być regulowany w gotówce przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą.
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Jeżeli współpracujesz z kontrahentami zagranicznymi, wówczas twój obowiązek bankowy może mieć swoje źródło w prawie dewizowym. Otóż zarówno rezydenci i nierezydenci są obowiązani dokonywać przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym za pośrednictwem:
1) uprawnionych banków lub
2) instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego uprawnionych do świadczenia usług płatniczych, a w przypadku dokonywania rozliczeń w kraju również biur usług płatniczych
– zawsze gdy kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 15.000 euro.
(...)
 
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy