1. Firmy jednoosobowe i wspólnicy spółek osobowych

Przedsiębiorca powinien uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra gospodarki. Zadaniem CEIDG jest:

• ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
• udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,
• umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację KRS,
• umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.
2. Składamy wniosek
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG odbywa się za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej lub w inny sposób, środkami komunikacji elektronicznej. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w BIP ministra gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. Wzory tych wniosków zostały zamieszczone na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.
A zatem, osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w BIP ministra gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Natomiast system teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z formularzem elektronicznym w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:
• osobiście albo
• wysłany listem poleconym.
Organ gminy potwierdza tożsamość osoby składającej wniosek osobiście i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.
Dodajmy, że osoby zagraniczne wraz z wnioskiem przedkładają dane dokumentu potwierdzającego ich status, w szczególności datę wydania i sygnaturę dokumentu oraz wskazanie organu, który go wydał, albo przedkładają w urzędzie gminy do wglądu oryginał dokumentu.
3. Co podlega zgłoszeniu do CEIDG?
Wpisowi do CEIDG podlegają:
firma przedsiębiorcy oraz jego PESEL, o ile taki posiada,
data urodzenia przedsiębiorcy,
numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
numer identyfikacji podatkowej – NIP,
informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy,
oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe,
adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG,
data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z PKD,
• informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
(...)
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy