Pytanie:

Czy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinien mieć regulamin korzystania z niego? Czy powinien on być zatwierdzony uchwałą rady gminy, czy wystarczy zarządzeniem wójta lub tylko jako regulamin, który będzie obowiązywał w PSZOK?

Odpowiedź:
Każdy PSZOK powinien mieć regulamin określający zasady świadczenia usług. Regulamin ten zatwierdza wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Podstawę prawną zatwierdzenia (zarządzeniem organu) stanowią: art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).