Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przyjęte 12 kwietnia przez Radę Ministrów cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Polski, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010-2019, są zbyt niskie i nie wystarczą w zrealizowaniu unijnych zobowiązań w zakresie OZE.
Raport określa cele związane z udziałem energii elektrycznej, wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii, w krajowym jej zużyciu w latach 2010-2019. Założono, że udział energii elektrycznej, wytworzonej w odnawialnych źródłach, w całkowitym jej zużyciu będzie rósł: z 8,85% w 2011 r. przez 13% w 2015 r. do 16,78% w 2019 roku. Zgodnie z przepisami unijnymi, udział energii pochodzącej z OZE w bilansie energii finalnej w 2020 r. ma wynieść dla Polski 15%, zalicza się tu nie tylko energia elektryczna, ale także energia cieplna i chłód. Aby Polska mogła wypełnić unijne zobowiązania, cel ten powinien być znacznie wyższy, sięgać w 2020 r. co najmniej 20%.
Źródło: www.wnp.pl, 14 kwietnia 2011 r.