Proponowane zmiany dotyczą m.in. zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, a w szczególności rezygnacji z określenia maksymalnego okresu zawieszenia. W projektowanym art. 20ba ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zaproponowano przepisy dotyczące zawieszania wykonywania działalności gospodarczej – dotychczas zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, dalej: SDG - w odniesieniu do podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Kwestie związane z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej osób fizycznych wpisanych do CEIDG będą regulowane przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
Projektowany art. 20ba zawiera również dotychczasowe przepisy SDG regulujące zasady składania wniosków o zwieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej (obecny art. 32 SDG).
Ponadto propozycja uwzględnia zmiany zaproponowane w projekcie ustawy - Prawo Przedsiębiorców w zakresie rezygnacji z ustanowienia maksymalnego okresu, na który przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej i w konsekwencji rezygnacji w zakresie wykreślenia z rejestru podmiotów, które nie wznowiły wykonywania działalności gospodarczej przed upływem tego obecnie obowiązującego 24-miesięcznego okresu zawieszenia .
Zaproponowano uchylenie tej przesłanki na rzecz automatycznego wznawiania wykonywania działalności gospodarczej po okresie zawieszenia, który zgodnie z projektem ustawy - PP ma określać jedynie minimalny okres, od jakiego zawieszenie będzie uznawane za skuteczne, bez określenia maksymalnego terminu, na jaki można taki okres zawieszenia ustanowić.
 
Proponuje się, by omawiane zmiany weszły w życie z dniem 1 września 2017 r.