Zasady opracowania przedmiaru robót jako jednego ze składników dokumentacji projektowej, zostały szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

BISTYP 2015 - największa i najbardziej aktualna baza cen w budownictwie. Sprawdź >>

Definicja zawarta w tym rozporządzeniu odnosi się do dokumentu, który stanowi uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia oraz jest dokumentem, przekazywanym wykonawcy razem ze SIWZ celem sporządzenia oferty przetargowej na realizacje robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia w systemie zamówień publicznych.

Przedmiar robót

Prawidłowo sporządzony przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót stanowi bardzo ważny element dokumentacji i służy do:

  • określenia wartości robót budowlanych w kosztorysie inwestorskim, co stanowi podstawę zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji oraz określenia trybu przeprowadzenia postępowania przy zamówieniach publicznych
  • przekazany wykonawcom stanowi podstawę do określenia ceny ofertowej
  • stanowi podstawę do bieżącego rozliczenia wykonawcy z zamawiającym, na jego podstawie można określić wykonanie poszczególnych zakresów rzeczowych zamówienia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. określa układ i treść przedmiaru robót. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tj. robót, które są projektowane i wykonane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia.


Dla każdej pozycji przedmiaru należy podać następujące informacje:

  • numer pozycji przedmiaru
  • kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych
  • numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru
  • nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej
  • jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru
  • ilość jednostek miary pozycji przedmiaru


Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej wykonawczej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami ustalonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Opracowanie przedmiaru, który stanowi część dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia na roboty budowlane powinno odbywać się z dużą starannością i precyzją, gdyż od dokładności i poprawności określenia ilości robót budowlanych do wykonania zależy wartość robót przedmiotu zamówienia określona przez wykonawców w ofercie na realizację przedmiotu zamówienia.

 
BISTYP 2015 - największa i najbardziej aktualna baza cen w budownictwie. Sprawdź >>