Przed datą 1 lutego 2015 r. zarząd związku międzygminnego nie mógł wydawać decyzji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Zarząd związku międzygminnego określił wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednemu z mieszkańców gminy.

Mieszkaniec odwołał się do SKO. Kolegium uchyliło decyzję i przekazało sprawę burmistrzowi, jako organowi podatkowemu.

Burmistrz zarzucił, iż kolegium błędnie przyjęło, iż decyzja została wydana przez organ niewłaściwy, czyli zarząd związku.

WSA uznał skargę burmistrza za niedopuszczalną.

Sąd stwierdził, że burmistrz jest organem właściwym do wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zatem w sprawie decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości przez organ nieuprawniony – zarząd związku międzygminnego.

W konsekwencji - uznając, że burmistrz jest organem pierwszej instancji właściwym do wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - WSA stwierdził, że nie posiada on legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu odwoławczego.

Burmistrz wniósł skargę kasacyjną.

NSA przypomniał, iż do dnia 31 stycznia 2015 r., organem właściwym w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi był burmistrz.

Przed datą 1 lutego 2015 r., czyli zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie było prawnej możliwości wydawania przez zarząd związku międzygminnego spornych decyzji.

Zatem, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wydania decyzji przez związek międzygminny, tj. w lutym 2014 r., burmistrz był organem pierwszej instancji właściwym do wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W konsekwencji - nie posiadał on legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu odwoławczego – uznał sąd.

Postanowienie NSA z 11 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 788/15, prawomocne