W przedmiotowej sprawie spółka podała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy gminom usługi w zakresie oświetlania ulic i dróg. Słupy oświetleniowe znajdujące się w pasach drogowych dróg publicznych stanowią jej własność. Zdaniem spółki korzysta ona ze zwolnienia podatkowego, ponieważ słupy oświetleniowe będące jej własnością są zlokalizowane w pasach drogowych dróg publicznych, zaś ich nadrzędnym celem jest zapewnienie oświetlenia dróg, a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Okoliczność, iż świadcząc gminom usługi spółka działa w charakterze przedsiębiorcy, w jej ocenie nie ma znaczenia w sprawie.

Jednak zdaniem organu podatkowego budowle w postaci latarni ulicznych są związane z działalnością gospodarczą inną, niż eksploatacja autostrad i w konsekwencji podlegają opodatkowaniu.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Według sądu budowle zlokalizowane w pasach drogowych do 31 grudnia 2006 r. były objęte zwolnieniem, o ile były związane z prowadzeniem, zabezpieczaniem i obsługą ruchu, natomiast od 1 stycznia 2007 r. budowle takie podlegają zwolnieniu, o ile nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej, niż eksploatacja autostrad płatnych. Nie ma już zatem znaczenia okoliczność, że budowle te służą prowadzeniu, zabezpieczeniu lub obsłudze ruchu, natomiast istotne jest to, czy, po pierwsze, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz, po drugie, czy działalność ta polega na eksploatacji autostrad płatnych – spełnienie tylko pierwszego warunku powoduje, że nie są one objęte zwolnieniem i podlegają opodatkowaniu, natomiast spełnienie także warunku drugiego powoduje, że są objęte zwolnieniem podatkowym i opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają. Ponieważ zlokalizowane w pasie drogowym budowle w postaci słupów oświetleniowych (latarni ulicznych) są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez spółkę, przy czym nie jest to działalność polegająca na eksploatacji autostrad płatnych, budowle te od 2007 r. nie są objęte zwolnieniem od podatku od nieruchomości, określonym w art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l.

Na podstawie: Wyrok NSA z 13 września 2012 r., II FSK 203/11