Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud., projekt budowlany będący załącznikiem do decyzji udzielającej pozwolenia na budowę stanowi dokumentację budowy. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji udzielającej pozwolenia na budowę (art. 34 ust. 4 pr. bud.) lub w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 ust. 5 zd. 1 pr bud.). Aby jednak tak się stało projekt budowlany musi być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 35 ust. 1 pkt 1 pr. bud.), kompletny oraz posiadać wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 (art. 35 ust. 1 pkt 3 pr. bud.), a także powinien być wykonany – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzony – przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 (art. 35 ust. 1 pkt 4 pr. bud.). Ponadto, projekt zagospodarowania działki lub terenu, będący częścią projektu budowlanego, musi być zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi (art. 35 ust. 1 pkt 2 pr. bud.).


Ogólne regulacje dotyczące projektu budowlanego

Szczegółowe regulacje dotyczące formy projektu budowlanego zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – dalej rozporządzenie.

Przepis § 3 rozporządzenia określa wymogi dla strony tytułowej projektu budowlanego. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność zgodności nazwy inwestycji wskazanej na stronie tytułowej projektu budowlanego z zakresem inwestycji określonym we wniosku o pozwolenie na budowę, a także w decyzji o warunkach zabudowy, o ile była ona wymagana.

W § 4 rozporządzenia określono wymogi jakie powinna spełniać metryka rysunku będącego częścią projektu budowlanego. Ponadto, zgodnie z § 5rozporządzenia, wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być ponumerowane. Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu. Natomiast § 6 rozporządzenia określa sposób oprawienia projektu budowlanego, z uwzględnieniem możliwości podzielenia projektu na tomy.

(...)