Celem ustawy jest wyrażenie zgody na ratyfikację przez prezydenta poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Poprawka dauhańska ustanawia drugi okres rozliczeniowy, trwający od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz wyznacza prawnie wiążące zobowiązania dotyczące redukcji emisji CO2 o 20 proc. do 2020 r., zgodnie z unijnym pakietem klimatyczno-energetycznym.

Z uzasadnienia do ustawy dowiadujemy się, że celem związania poprawką jest kontynuacja uczestnictwa w systemie Protokołu z Kioto oraz umożliwienie Unii Europejskiej przystąpienia do Poprawki dauhańskiej, a także rozwój globalnego procesu współpracy wielostronnej na rzecz ochrony klimatu.

Rada Ministrów wskazuje ponadto, że ratyfikacja może mieć wymierne skutki finansowe. "Rzeczpospolita Polska będzie miała w swojej dyspozycji nadwyżkę jednostek przyznanej emisji z pierwszego okresu rozliczeniowego, jednostki przyznane na drugi okres rozliczeniowy, zgodnie z porozumieniem o wspólnym wypełnieniu zobowiązań, a po jego zakończeniu - również część jednostek z nadwyżki unijnej" - podkreślono w uzasadnieniu.

Z dokumentami ratyfikacyjnymi planowane jest złożenie dodatkowej deklaracji, zgodnie z którą wykonanie poprawki dauhańskiej zostanie uzależnione od jej zaakceptowania przez Unię Europejską oraz wszystkie państwa członkowskie.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.