Nowelizacja ustawy ma na celu likwidację nadmiernych ograniczeń, w tym również biurokratycznych, występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych, m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją. Dodatkowo ustawa przewiduje zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. 

Czytaj: Senat poprawia nowelizację prawa geodezyjnego i kartograficznego>>
 

Ustawa wprowadza regulacje przyspieszające proces inwestycyjny przez  ustanowienie podstaw prawnych umożliwiających powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych. Przewiduje ponadto zmniejszenie opłat za zbiory danych i materiały pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ograniczenie formalności związanych z pracami geodezyjnymi.
 

  • W art. 2 pkt 7a i 7b ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne zaproponowano wprowadzenie definicji „mapy do celów projektowych” oraz definicji „geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych”. 
  • Zmiany w art. 4 ust. 1a pkt 12 i ust. 1b–1e, art. 5 ust. 1 i 2, art. 7a ust. 1 pkt 13, art. 7d pkt 1 lit. b, art. 12a ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 1 pkt 6–11 i ust. 1a, art. 27 ust. 5, art. 47b ust. 5 oraz art. 53b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego zmierzają do wprowadzenia obowiązku prowadzenia baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500– 1:5000 dla obszaru całego kraju.
  • Zmiany w art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 12 ust. 2 pkt 1 lit. b Prawa geodezyjnego i kartograficznego zmierzają do wprowadzenia obowiązku ustanowienia kierownika prac geodezyjnych, legitymującego się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania każdej z prac geodezyjnych.
  • W art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. d, art. 12c ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego zakłada się zwolnienie prac polegających na tyczeniu (budynków oraz sieci uzbrojenia terenu) z obowiązku dokonania zgłoszenia ich wykonywania do starosty oraz z konieczności przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
  • Zmieniony art. 12 ust. 1a Prawa geodezyjnego i kartograficznego zakłada dopuszczenie możliwości rozpoczęcia wykonywania prac geodezyjnych przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru ich wykonywania do starosty. 

 

Organ udostępni kopie materiałów geodezyjnych

Na podstawie art. 12 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, udostępni kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Termin ten znajdzie zastosowanie również do udostępnienia materiałów zasobu w związku z uzupełnieniem zgłoszenia prac.
Na pisemne wystąpienie wykonawcy prac geodezyjnych złożone w trakcie wykonywania zgłoszonych prac, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej udostępni wskazane w tym wystąpieniu dodatkowe materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania tych prac.

W art. 12b ust. 1–1b Prawa geodezyjnego i kartograficznego zaproponowano, aby w ramach procedury weryfikacji wyników prac geodezyjnych sprawdzana była również spójność zbiorów danych przekazanych przez wykonawcę prac z prowadzonymi przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej bazami danych. Określono ponadto maksymalny termin na weryfikację wyników prac geodezyjnych przez organy administracji geodezyjnej szczebla powiatowego. Termin ten będzie uzależniony od obszaru objętego zgłoszeniem prac (od 7 do 20 dni roboczych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 
1) art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 
2) art. 5, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.