Pracodawca na mocy § 8 ust. 1 rozporządzenia z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U Nr 148, poz. 973) jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom takie okulary, zgodnie z zaleceniem lekarza. Zgodnie z treścią pisma Głównego Inspektoratu Pracy § 8 przywołanego rozporządzenia należy interpretować łącznie z § 2 pkt 4, z którego wynika, że obowiązek wynikający z § 8 dotyczy pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, tj. zatrudnionego udanego pracodawcy na cały etat. Rozporządzenie nie uzależnia obowiązku zapewnienia okularów od rodzaju monitora, wymienia bowiem ogólnie monitory ekranowe, jakimi są również monitory ciekłokrystaliczne, co wynika wprost z § 2 pkt 1: "ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: monitorze ekranowym - należy przez to rozumieć urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym tub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu". Zdaniem GIP z § 8 cytowanego rozporządzenia nie wynika, że obowiązek refundowania kosztów okularów korygujących wzrok dla pracowników dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych przy komputerach stacjonarnych. Warunkiem jednak jest, aby monitor ekranowy stanowił stałe wyposażenie stanowiska pracy danego pracownika, w tym sensie, że jego stanowisko pracy może zostać zaliczone do grupy stanowisk pracy objętych przepisami rozporządzenia. W piśmie możemy przeczytać, że wyłączenie pracowników zatrudnionych przy przenośnych komputerach (laptopach) spod działania tego rozporządzenia może mieć miejsce tylko wtedy, gdy ich czas pracy jest mniejszy niż połowa dobowego wymiaru czas pracy lub laptop nie jest przeznaczony do użytkowania na danym stanowisku pracy, co wynika z § 3 pkt 4 rozporządzenia.

Pismo urzędowe z dnia 21 grudnia 2012 r. Głównego Inspektoratu Pracy, opublikowane w Rzeczpospolitej PiP 2013/9445/7