Odpowiedź: nie ma bezpośredniej podstawy prawnej, która obligowałaby pracodawcę do zawierania porozumienia ze związkami zawodowymi dotyczącego częstotliwości profilaktycznych badań pracowników.

Uzasadnienie: wymogu takiego nie przewiduje art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. regulujący profilaktyczne badania lekarskie, nie przewiduje go także rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Obowiązek taki nie wynika również z ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.). Być może Państwowej Inspekcji Pracy chodziło o art. 23711a k.p., który obliguje pracodawcę do konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przepis ten mówi jednakże jedynie o konsultacji, a nie o porozumieniu. Są to dwa różne pojęcia – porozumienie zakłada konieczność osiągnięcia konsensusu dwóch zaangażowanych stron, podczas gdy konsultacja ma charakter niewiążący. Pracodawca jedynie przedstawia określone kwestie przedstawicielom pracowników, ma obowiązek wysłuchać stanowiska drugiej strony, nie ma jednakże obowiązku go uwzględnić. Wywodzenie zatem z tego przepisu obowiązku zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników odnośnie profilaktycznych badan lekarskich pracowników jest nadinterpretacją. Obowiązek konsultacyjny przewidziany w art. 24111a k.p. ma jednak bardzo rozległy zakres przedmiotowy obejmuje „wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy”. Może zatem stanowisko PIP dotyczy braku przeprowadzenia takich konsultacji w sferze badan profilaktycznych, mylnie nazwanych porozumieniem.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Kompasu Księgowo-Kadrowego.