Odpowiedź: środki ZFŚS przeznaczone powinny być na finansowanie działalności socjalnej, przez którą rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592) przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej (kryteria socjalne).
Powyższe powoduje, że zakład może bez problemu wypłacić z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określoną kwotę pieniężną z okazjiŚwiąt Bożego Narodzenia wszystkim pracownikom. Najlepiej byłoby zrobić tak, aby kwota ta było zróżnicowana między pracownikami, gdyż w przeciwnym razie jest duża szansa, że ZUS będzie domagał się składek uznając, że skoro świadczenie było "po równo", to nie było to świadczenie korzystające ze zwolnienia. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) podstawy wymiaru składek nie stanowi świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Co prawda przepisy nie nakazują wprost różnicowania świadczeń, ale stosowanie kryteriów socjalnych zabezpiecza przed roszczeniami ZUS.
Oznacza to więc, że od omawianych świadczeń należy wyłącznie odprowadzić podatek dochodowy.