Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

Pracownik w umowie o pracę ma określone stanowisko pracownik produkcyjny, dział logistyka.
Czy sporadycznie na godzinę w ciągu dnia może być on kierowany do pracy do innego działu, np. jakości (z powodu braków pracowników na tym dziale; warunki pracy są takie same, czynniki szkodliwe również)?
 
Odpowiedź
Co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby czasowo delegować pracownika do wykonywania innego rodzaju pracy, niż określona w umowie o pracę, o ile wystąpią uzasadnione potrzeby pracodawcy, okres powierzenia innej pracy nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym, powierzenie innej pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.
 
Uzasadnienie
Co do zasady, jeśli pracodawca zmienia pracownikowi warunki pracy i płacy, wówczas konieczne jest podpisanie w drodze uzgodnienia z pracownikiem porozumienia zmieniającego lub w przypadku braku zgody pracownika wypowiedzenia zmieniającego.
 
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 42 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.
 
W art. 42 § 4 k.p. ustawodawca wyznaczył granice w odniesieniu do możliwości powierzenia pracownikowi - bez potrzeby dokonywania wypowiedzenia zmieniającego - innej pracy niż określona w umowie o pracę. Wyraźnie wskazuje się na cztery przesłanki świadczące o dopuszczalności powierzenia pracownikowi przez pracodawcę takiej pracy:
 
1)
wystąpienie uzasadnionych potrzeb pracodawcy,
2)
okres powierzenia innej pracy nie może przekraczać 3 miesięcy w roku kalendarzowym,
3)
powierzenie innej pracy nie może powodować obniżenia wynagrodzenia i
4)
musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.
 
W takim przypadku nie jest wymagane dokonanie wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy, ani też konsultowanie tego z zakładową organizacją związkową działającą u pracodawcy. Nie powoduje to również zmiany dotychczasowej umowy o pracę pracownika. Nie wymaga ono zachowania formy pisemnej oraz nie musi być uzasadniane. Oczywiście dla celów dowodowych najlepiej jeśli przedstawione jest na piśmie (nawet jeśli obejmuje to tylko pojedyncze dni lub godziny pracy).
 
Powierzenie pracownikowi innej pracy na okres dłuższy niż trzy miesiące w roku kalendarzowym wymaga albo akceptacji pracownika, albo formalnego uregulowania statusu pracownika poprzez zmianę warunków umowy o pracę. Dokonuje się tego, w przypadku zgody pracownika, w drodze porozumienie stron. W przypadku braku zgody pracownika pracodawca może wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające.
 
W przypadku, gdy pracownik wykonuje prace na innym stanowisku niż wynikające z umowy o pracę otrzymanym w drodze powierzenia nie należy wykonywać badań lekarskich o ile warunki szkodliwe są identyczne jak na stanowisku dotychczas zajmowanym. W przypadku zmiany warunków szkodliwych należy skierować pracownika na badania lekarskie nawet jeśli praca jest świadczona przez kilka godzin. W kwestii instruktażu stanowiskowego moim zdaniem należy przekazać pracownikowi informacje i instrukcje dotyczące zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy czyli należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy.