Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Kogo należy wpisywać na stronie tytułowej innej dokumentacji geologicznej odnośnie "podmiotu wykonującego prace geologiczne" i "kierownika jednostki wykonującej prace geologiczne"? Czy ma to być firma geologa - autora dokumentacji, czy może np. zakładu studniarskiego wykonującego np. likwidację studni? Czy data sporządzenia dokumentacji ma być określona przez miesiąc i rok, czy również dzień?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) - dalej pr. geol., pracą geologiczną jest projektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności, w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a w szczególności poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wód podziemnych oraz kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, określenia warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map i dokumentacji geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub korzystania z wód podziemnych.Natomiast robotą geologiczną jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu, w tym przy użyciu środków strzałowych, a także likwidacja wyrobisk po tych czynnościach (art. 6 ust. 1 pkt 11 pr. geol.).


Powyższe oznacza, że "podmiotem wykonującym prace geologiczne" jest podmiot np. je projektujący czy dokumentujący. Natomiast podmiot wykonujący roboty geologiczne wykonuje np. wiercenie czy likwidację otworu. Może to być ten sam podmiot.


Data oznacza: dzień, miesiąc, rok. Dla dokumentacji praktykuje się również formę uproszczoną: miesiąc, rok. Chyba że rozporządzenia określają inaczej (np. "miejscowość, rok").

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.