Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Pytanie:

Czy do pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi będą miały zastosowanie zmiany wprowadzone w art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. - dodany pkt 1a i pkt 10a oraz 184 ust. 4 p.o.ś. - konieczność załączania kopii decyzji środowiskowej? Czy nowy art. 183 ust. 3 p.o.ś. dotyczy też decyzji pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 180 p.o.ś. eksploatacja instalacji powodująca 1) wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, 2) wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, 3) wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.
Artykuł 181 ust. 1 p.o.ś. stanowi, że organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia 1) zintegrowanego, 2) na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, 3) wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, 4) na wytwarzanie odpadów.
Ustawodawca natomiast w art. 181 ust. 2 p.o.ś. postanowił, że tryb i warunki wydawania, wygasania, cofania i ograniczania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi oraz właściwość organów określają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod. z zastrzeżeniem, że do pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stosuje się odpowiednio przepisy art. 187, art. 188 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 189, art. 193 ust. 2 i art. 198 p.o.ś.
A zatem tryb i warunki wydawania, cofania, wygasania i ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, co do zasady, stanowią materię pr. wod. Stosując wykładnię językową powyższego przepisu, a także zasadę, że wyjątki nie powinny być interpretowane rozszerzająco, należy w mojej opinii uznać, że przepisy p.o.ś. w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych nie mają zastosowania (z wyjątkiem tych wskazanych w art. 181 ust. 3 p.o.ś.).
Tym samym, uważam, że art. 183 ust. 3, ani też art. 184 ust. 4 i art. 184 ust. 1 pkt 1a i pkt 10a dodane do p.o.ś. z dniem 5 września 2014 r. nie mają zastosowania do pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi.


Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.