Czy na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę porodówki na istniejącej fermie bydła (285 DJP, czyli dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza) potrzebna jest decyzja środowiskowa?
Inwestor twierdzi, że nie będzie zwiększenia obsady stanowisk, tylko na porodówkę przenoszone będą krowy według potrzeb. Obsada porodówki przewidziana jest na 35 DJP.

Inwestycja polegająca na budowie porodówki dla bydła, dla której przewidziana obsada wynosi 35 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, planowana do realizacji na terenie gospodarstwa, w którym prowadzony jest chów bydła o skali 285 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, z racji iż dotyczy obiektów które mają bezpośrednio uczestniczyć w procesie prowadzonego już chowu zwierząt, a tym samym stanowi rozbudowę obiektów służących bezpośrednio do chowu lub hodowli zwierząt, uznanych za przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymagające obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (powyżej 210 DJP), podlega klasyfikacji właściwej dla tego chowu lub hodowli zwierząt i w związku z tym wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga realizacja:
1) planowanego "przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko",
2) planowanego przedsięwzięcia nieposiadającego ww. statusu prawnego, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, a konkretnie na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wymagających bądź mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym przedsięwzięć, które w myśl art. 46 wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 43 tego rozporządzenia sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przedsięwzięcie polegające na chowie lub hodowli zwierząt w liczbie nie niższej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).
Z kolei zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 90 rozporządzenia sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może wymagać przedsięwzięcie polegające na chowie lub hodowli zwierząt, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 43:
a) w granicach administracyjnych miast, w obrębie zwartej zabudowy wsi lub na terenach objętych formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - w liczbie nie niższej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),
b) na pozostałych obszarach - w liczbie nie niższej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).
Jak wynika z powyższego, biorąc pod uwagę kryterium kwalifikacji przedsięwzięć do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, rozpatrywane samodzielnie przedsięwzięcie polegające na budowie porodówki dla bydła, dla której przewidziana obsada wynosi 35 DJP, nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na kwalifikację przedsięwzięcia w okolicznościach faktycznych leżących u podstaw pytania ma jednak istotny wpływ okoliczność, że jej realizacja jest planowana na istniejącej fermie bydła, która ze względu na skalę prowadzonego chowu posiada status przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymagającego obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Znaczenie posiadać mogą tu:
  • technologiczne powiązania między istniejącymi i planowanymi obiektami służącymi danej działalności (Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty - art. 46 ust. 2a ustawy - Prawo ochrony środowiska);
  • okoliczność, że parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę przedsięwzięcia i odnoszące się do przedsięwzięć tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu lub obiektu, istniejących i planowanych, sumuje się (§ 4 rozporządzenia).
Co za tym idzie inwestycje polegające na budowie nowych obiektów lub przebudowie istniejących obiektów, które wykazują powiązania technologiczne z prowadzonym procesem chowu lub hodowli zwierząt i są związane bezpośrednio z prowadzoną już działalnością dotyczącą tego chowu lub hodowli, stanowią rozbudowę lub przebudowę, tu: gospodarstwa prowadzącego chów bydła i podzielają klasyfikację właściwą dla prowadzonego już procesu chowu, któremu te nowe obiekty są podporządkowane.
Pamiętać także trzeba, iż nawet gdyby na terenie zakładu już "klasyfikowanego" miało dojść do powstania innego rodzajowo przedsięwzięcia, to klasyfikacja nowego przedsięwzięcia będzie również determinowana przez dotychczasowe zainwestowanie terenu. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają bowiem przedsięwzięcia, m.in.: 1) realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia (obligatoryjny raport), będące przedsięwzięciami: a) wymienionymi w § 3 ust. 1 (mogące wymagać raportu) albo b) niewymienionymi w § 2 ust. 1 lub w § 3 ust. 1, jeżeli ich realizacja spowoduje wzrost emisji o nie mniej niż 20% lub wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii, o nie mniej niż 20% (§ 2 ust. 2 rozporządzenia i analogicznie § 3 ust. 2 rozporządzenia).
Drugim kryterium wymienionym w art. 46 Prawa ochrony środowiska, warunkującym obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jest oddziaływanie takiego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, wyznaczane w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) i będące jedną z form ochrony przyrody. Na gruncie ustawy - Prawo ochrony środowiska przez oddziaływanie na obszar Natura 2000 rozumie się podejmowane działania, które mogą w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i siedlisk zwierząt lub w inny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. O tym czy przedsięwzięcie danego rodzaju, inne niż prawnie uznawane za "mogące pogorszyć stan środowiska", będzie wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decydować będą oddziaływania na konkretne siedliska lub gatunki występujące na konkretnym, zidentyfikowanym obszarze Natura 2000, pozostającym w zasięgu znaczących oddziaływań przedsięwzięcia. Lista tych siedlisk i gatunków oraz opis ich znaczenia oraz zagrożeń dla obszaru stanowi przedmiot tzw. standardowego formularza danych ("SDF"), który jest sporządzany dla każdego obszaru Natura 2000.