Ten artykuł został opublikowany w 2009 r. Sprawdź aktualną wersję pt. Pozwolenia wodnoprawne - krok po kroku

Osoba zainteresowana takim pozwoleniem, w Prawie wodnym zwana zakładem, powinna złożyć wniosek o jego udzielenie do właściwego organu administracji publicznej. Pozwoleń wodnoprawnych udzielają właściwi ze względu ma miejsce korzystania z wnioskowanego pozwolenia, starostowie, prezydenci miast działających na prawach powiatu, marszałkowie województw, a od dnia 15 listopada 2008 r. także dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 131 Prawa wodnego, powinien zawierać przede wszystkim operat wodnoprawny i opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Treść operatu wodnoprawnego określa art. 132 Prawa wodnego, wskazując, że składa się on z dwóch części: opisowej i graficznej. Część opisowa operatu powinna zawierać oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby oraz wyszczególnienie, m.in. celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, a także wyszczególnienie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich oraz szereg wskazanych w tym przepisie wymogów technicznych.

Do wniosku, zgodnie z dalszymi postanowieniami art. 132 Prawa wodnego, powinny być dołączone również, w zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia: decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, instrukcja gospodarowania wodą, dokumentacja hydrogeologiczna, zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych do tych urządzeń.

Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego rozpatrywany jest w trybie procedury administracyjnej przewidzianej ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami proceduralnymi zawartymi w Prawie wodnym, a zwłaszcza w art. 127.

Pobierz darmowy ebook
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  • rzetelna i aktualna wiedza

 

@page_break@

Przepisy Prawa wodnego regulujące postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego mają pierwszeństwo przed przepisami k.p.a., co oznacza, że w przypadku różnego uregulowania danej materii w tych ustawach zastosowanie będzie miał przepis zawarty w Prawie wodnym, ale równocześnie w kwestiach postępowania nie uregulowanych w Prawie wodnym zastosowanie będą miały przepisy k.p.a.

Organ, do którego wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, obowiązany jest w pierwszej kolejności sprawdzić swoją właściwość do rozpatrzenia sprawy oraz formalną kompletność wniosku.

W przypadku braku właściwości, zgodnie z art. 65 k.p.a., organ obowiązany jest postanowieniem przekazać sprawę organowi właściwemu. Na postanowienie takie służy wnioskującemu zakładowi zażalenie do organu odwoławczego, którym w myśl wyroku WSA w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2008 r. sygn. akt: II SA/Sz 486/2007 (LexPolonica nr 1967551) będzie samorządowe kolegium odwoławcze, jako organ wyższego stopnia w rozumieniu art. 17 pkt 1 k.p.a. Jak wskazuje uzasadnienie tego wyroku, „bez wątpienia przekazanie postanowieniem podania do innego organu w trybie art. 65 § 1 k.p.a, jest czynnością procesową.

Czynność przekazania postanowieniem podania do organu właściwego, nawet jeżeli organ przekazujący podanie bierze pod uwagę jego treść oraz stosowne przepisy prawa materialnego, nie jest załatwieniem sprawy na podstawie przepisu prawa materialnego. Oznacza to, iż właściwość organu, do którego należy złożyć zażalenie na takie postanowienie, ustala się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.”

Pobierz darmowy ebook
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  • rzetelna i aktualna wiedza

 


Jeżeli organ, któremu przekazano sprawę, uważa siebie również za niewłaściwego w sprawie, nie może składać zażalenia na to postanowienie, a jedynie wystąpić o rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego, do rozpatrywania którego właściwe są sądy administracyjne, vide: postanowienie NSA z dnia 14 grudnia 2005 r. sygn. akt: II OW 59/2005 (LexPolonica nr 409854). Ponieważ zgodnie z art. 143 k.p.a., zażalenie na postanowienie o przekazaniu według właściwości nie wstrzymuje jego wykonania, wniosek o pozwolenie wodnoprawne wraz z załącznikami organ przesyła organowi właściwemu razem z postanowieniem, chyba że wstrzyma jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów