Właściciel nieruchomości zaskarżył uchwałę rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zdaniemskarżącego plan znacznie ograniczył sposób zagospodarowania jego działki, ponieważ przeznaczył ją pod uprawy rolne. Tymczasem zarówno w studium, w poprzednim planie, jak i w decyzji o warunkach zabudowy dopuszczono na jego działce zabudowę.

W odpowiedzi na skargę rada gminy zwróciła uwagę, że gminie przysługuje prawo do przeznaczania terenu pod określone funkcje i ustalania zasad zagospodarowania terenu, czyli tzw. władztwo planistyczne. Jest ono wprawdzie ograniczone przepisami, jednak zakres ochrony prawa własności nie jest bezwzględny, a gmina kształtując i prowadząc politykę przestrzenną na swoim terenie musi uwzględniać także interesy ogólnospołeczne. Ingerencja w sposób wykonywania własności musi się mieścić w granicach wyznaczonych interesem publicznym.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym >>>