Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

 
Czy rolnik będący podatnikiem VAT może oprócz działalności rolniczej prowadzić działalność gospodarczą?
 
Jeżeli tak, to czy ma prowadzić jedną ewidencję zakupu i jedną ewidencję sprzedaży VAT dla obu działalności?
 
 
 
 
Odpowiedź
Podatnik może prowadzić dowolną ilość różnych rodzajów działalności.
 
Uzasadnienie
Podatnikiem VAT się jest albo nie. Powoduje to, że podatnik może prowadzić dowolną ilość różnych rodzajów działalności. Bez względu na ilość tych rodzajów podatnik powinien prowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży. Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie zabraniają przy tym dzielenia prowadzonej ewidencji, wobec czego podatnik może np. prowadzić odrębną ewidencję dla działalności rolniczej i odrębną dla innych rodzajów działalności.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Oznacza to, że w przypadku rolników prowadzących działalność gospodarczą należy sumować przychody zarówno z dostaw produktów rolnych, jak i działalności gospodarczej.