Pytanie Użytkownika LEX Prawo Ochrony Środowiska: Pod jakim kodem dokonać klasyfikacji złomu miedzianego kabla, tzw. most szyny z urządzenia elektroenergetycznego? Nie jest to urządzenie, a jedynie element połączeniowy, transmisyjny. Czy na urządzenia elektroenergetyczne należy używać kodów zarezerwowanych pod 16 02?

Co jest sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (u.z.s.e.e.) (art. 4 pkt 13 u.z.s.e.e.) to urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

Należy określić, czy dany produkt jest urządzeniem

Podejmując próby określenia, czy dany produkt jest sprzętem w rozumieniu przepisów u.z.s.e.e. szczególnie istotne jest określenie, czy produkt ten jest urządzeniem. Na podstawie opracowanego przez Komisję Europejską dokumentu dotyczącego najczęściej zadawanych pytań związanych z dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wyciągnąć wniosek, iż za sprzęt można uznać tylko urządzenie stanowiące pewną całość, tzn. produkt finalny. Przyjęło się nim określać urządzenia lub jednostki (części składowe) urządzeń, które mają bezpośrednią funkcję, posiadają własną obudowę oraz - w stosownych przypadkach - gniazda i połączenia przeznaczone dla użytkownika końcowego. Bezpośrednią funkcję definiuje się jako funkcję podzespołu lub produktu finalnego, umożliwiającą jego planowe wykorzystanie, zgodnie z instrukcją obsługi załączoną przez producenta dla końcowego użytkownika. Funkcja ta może być dostępna bez dodatkowych złożonych operacji technicznych, poza prostymi operacjami, które może wykonać każda osoba.

Wytyczne techniczne dla oceny wyrobu w zakresie jego podlegania przepisom ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.gios.gov.pl/images/dokumenty/gospodarka_odpadami/zseie/wytyczne_20050729.pdf). W szczególnym przypadku nr 3 jako przykłady elementów instalacji, które, pomimo że są wprowadzane na rynek jako osobny produkt, nie spełniają poza instalacją swej bezpośredniej funkcji cechującej produkt finalny, są częścią instalacji i nie są sprzętem w rozumieniu ustawy podano m.in. kable, liczniki energii elektrycznej, bezpieczniki i wyłączniki instalacyjne, wkładki topikowe, przełączniki itp.

W sprawie kabli należy odwołać się do specjalnego dokumentu

W przypadku kabli należy jednak odwołać się do opracowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej dokumentu pt.: "Najczęściej zadawane pytania na temat dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)" (na podstawie tej dyrektywy została przyjęta u.z.s.e.e.), gdzie wskazano, że kable używane do przesyłania prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych spełniają definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednocześnie w powyższych wytycznych wskazano, że kable będące częściami składowymi innego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (czy to wewnętrznie – zamocowane na stałe – lub podłączone zewnętrznie i możliwe do usunięcia, lecz sprzedawane wraz ze sprzętem lub wprowadzone na rynek/wysłane do użytku wraz ze sprzętem) nie są objęte zakresem stosowania Dyrektywy. Kable wprowadzane na rynek osobno, niebędące częścią innego sprzętu, są uważane za sprzęt elektryczny i elektroniczny same w sobie.

Klasyfikacja kabli

Mając na uwadze powyższe oraz znając dokładnie zastosowanie kabli należy samodzielnie ocenić, czy kable w tym przypadku są sprzętem czy nie. W przypadku gdy będzie to sprzęt, to jako odpad powinny być zaklasyfikowane pod kodem odpadu 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13. Jeżeli nie będą jednak sprzętem ale elementem, częścią składową, innego urządzenia, to w takim przypadku można zaklasyfikować te kable pod kodem odpadu 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, pomimo, że kable nie muszą być wymontowane ze zużytego urządzenia.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Prawo Ochrony Środowiska:

Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne - POBIERZ WZÓR >

Czy destrukt asfaltowy to odpad? >