Pytanie:
Zgodnie z dotychczas przyjętą praktyką, wszystko, co wykraczało poza zaspokojenie potrzeb własnego gospodarstwa domowego i gospodarstwa rolnego (art. 36 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.) oraz co nie podlegało zwolnieniu z art. 124 pr. wod., wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jak należy rozpatrywać prawo do zwykłego korzystania z wód wynikające z art. 36 pr. wod. w kontekście wyroku WSA w Lublinie z dnia 8 maja 2014 r., II SA/Lu 828/13?

Ogródki działkowe (właściciel nieruchomości gruntowej) zwróciły się z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody do podlewania upraw swoich członków. Głębokość studni nie przekroczy 30 m, a pobór nie przekroczy 3 m3/dobę.
Czy powyższą działalność w świetle przywołanego wyroku będzie można traktować jako zwykłe korzystanie z wód? Nie będzie konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Odpowiedź:
Nie pierwszy raz mam wątpliwości co do prawidłowego interpretowania przepisów pr. wod. w wyrokach sądów administracyjnych, zatem traktuję te wyroki jako obowiązujące wyłącznie w konkretnej sprawie, której dotyczą.

Pobór wody na potrzeby ogrodów działkowych nie jest zwykłym korzystaniem z wód, o którym mowa w art. 36 pr. wod. Zgodnie z tym przepisem, prawo do zwykłego korzystania z wód przysługuje właścicielowi gruntu, który na potrzeby własnego gospodarstwa domowego i rolnego może korzystać z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie, co nie ma miejsca w przypadku poboru wody przez wielu użytkowników z jednej studni, ponadto zlokalizowanej na gruncie niebędącym ich własnością.

W przedstawionej sytuacji mamy go czynienia ze szczególnym korzystaniem z wód, jednak z uwagi na wielkość poboru, nieprzekraczającą 5 m3/dobę, w świetle przepisu art. 124 pkt 8 pr. wod., pozwolenie wodnoprawne na ten pobór nie jest wymagane. Niezbędne będzie jednak opomiarowanie tego poboru, umożliwiające kontrolę, czy deklarowana wielkość poboru wody nie jest przekraczana.

Pozwolenie wodnoprawne jest natomiast wymagane na wykonanie studni, jako ujęcia wody, bowiem z obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie ujęcia, przepisem art. 124 pkt 5 pr. wod., zostało zwolnione tylko wykonanie ujęcia na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Wykonanie ujęcia na potrzeby szczególnego korzystania z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, nawet jeżeli samo korzystanie z wód z takiego pozwolenia jest zwolnione.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów