Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Czy pobór i zrzut wód morskich zużywanych do dokowania i wydokowywania jest szczególnym rodzajem korzystania z wód?

ODPOWIEDŹ:
Z pytania nie wynika, czy przedmiotowy pobór i zrzut dotyczy morskich wód wewnętrznych czy też wód morza terytorialnego. Nie wiadomo również, czy dok, który będzie napełniany wodami morskimi, a następnie opróżniany, zlokalizowany jest na wodach, czy też w urządzeniu wodnym, jakim jest port, czy kanał portowy lub stoczniowy, a informacje te mają podstawowe znaczenie przy udzielaniu odpowiedzi.
Wypada zwrócić uwagę, że w myśl przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) - dalej pr. wod., przepisy ustawy stosuje się do wód śródlądowych oraz do morskich wód wewnętrznych. Jeżeli zatem przedmiotowy pobór i zrzut dotyczy wód morza terytorialnego, to nie podlega on przepisom pr. wod. i nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Również nie znajduję podstaw do wydawania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy przedmiotowy dok położony jest w urządzeniu wodnym, jakim jest port lub kanał portowy czy stoczniowy.
Potrzeba uzyskania pozwolenia wodnoprawnego może wystąpić w sytuacji, gdyby przedmiotowy pobór lub zrzut wody dotyczył bezpośrednio morskich wód wewnętrznych.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.