Pytanie
Zakładowi Energetyki Cieplnej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji, przydzielono na kolejny okres rozliczeniowy 2013-2014 uprawnienia w liczbie 38.500. Według znowelizowano stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości opłatę do NFOŚiGW za pierwszy rok przydzielonych uprawnień należy zaliczyć w koszty działalności, a uprawnienia księgowo ująć jako wartości niematerialne i prawne i drugostronnie przychody przyszłych okresów.
Po jakiej cenie sprzedaży ująć uprawnienia, czy może być wartość z dnia 31 marca 2014 r. (dnia rozporządzenia) według średniej ceny EUA na rynku spot?