Wciąż powstają nowe podmioty – w roku 2012 liczba przedsiębiorstw wzrosła o prawie 27% w porównaniu z rokiem 2011.  Ożywienie gospodarczej lat 2010-2011 przełożyło się na wyraźną poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wzrosła dynamika przychodów i obrotów. Wzrosły także nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw oraz liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną. 

Wciąż polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się wyraźnie niższą skalą prowadzonej działalności w porównaniu do innych krajów Europy. Wskazuje na to relatywnie niski poziom liczby pracujących i zatrudnionych, produktywności wyrażony wartością dodaną brutto na pracującego lub przedsiębiorstwo, a także skala działalności według średnich obrotów czy ograniczona obecność na rynkach zagranicznych. Należy jednak podkreślić, że w długim terminie polskie przedsiębiorstwa rozwijają się nieco szybciej niż przeciętne podmioty w UE i wyraźnie szybciej niż ich partnerzy z Europy Zachodniej.
Tegoroczny Raport w części eksperckiej poświęcony jest rozwojowi gospodarki elektronicznej. To temat niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarki, a także funkcjonowania sektora MSP i jego konkurencyjności.