Pytanie:
Przedsiębiorca posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na prowadzenie odzysku odpadów. Zezwolenie w zakresie odzysku odpadów obowiązuje do 23 stycznia 2016 r., toteż przedsiębiorca złożył nowy wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z elementami zezwolenia na przetwarzanie odpadów i jednocześnie zwrócił się z prośbą o uchylenie obowiązującego zezwolenia.

Czy w zaistniałej sytuacji organ może w nowym pozwoleniu na wytwarzanie odpadów jednocześnie stwierdzić wygaśnięcie starego pozwolenia, z uwagi na zapisy art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska?

Odpowiedź:
Nie ma przeszkód, aby w okresie ważności pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego ich przetwarzanie (i każdej innej decyzji) w nowej decyzji jednocześnie uchylić dotychczasowe (ważne pozwolenie) lub stwierdzić jego wygaśnięcie i wydać nowe. Zważywszy więc na to, że organ administracji jest związany wnioskiem strony, powinien on przychylić się do wniosku i uchylić dotychczasowe pozwolenie oraz wydać nowe, określając datę uchylenia decyzji i datę obowiązywania drugiej w taki sposób, aby zachować ciągłość zezwolenia.

Uzasadnienie:

Wnioskodawca, występując o wydanie nowego pozwolenia, powinien we wniosku określić zakres tego wniosku, sprecyzować termin wejścia w życie decyzji (np. z dniem upływu jej ważności lub wskazać inną, wcześniejszą datę, wnioskując o wydanie nowej decyzji) lub wnieść o wygaszenie dotychczasowego pozwolenia i wydanie nowego.

Po wszczęciu postępowania organ, jeśli ma wątpliwości, czy wnioskodawca chce uchylenia, czy wygaszenia pozwolenia, może w trybie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wezwać przedsiębiorcę na okoliczność złożenia dodatkowych wyjaśnień, a mianowicie, czy rzeczywiście chce on uchylenia dotychczasowej decyzji, czy też wnosi o wygaszenie pozwolenia (i wydanie nowego). Dopuszczalne są bowiem oba rozwiązania, tj. w jednej decyzji uchylenie pozwolenia w punkcie pierwszym i wydanie nowego pozwolenia w punkcie drugim decyzji.

W uzasadnieniu decyzji organ może odnieść się do posiadania przez wnioskodawcę ważnego pozwolenia i okresu jego ważności, terminu, w którym wniosek o wydanie nowego pozwolenia został złożony, oraz żądania, aby termin ważności decyzji został określony na dzień X. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami