Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Pytanie:
Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze studni artezyjskiej. Woda z tej studni pobierana jest wyłącznie na cele chłodnicze. Czy w sprawozdaniu odnośnie korzystania ze środowiska należy podać wyłącznie ilość pobranej przez zakład wody, czy należy również uwzględnić ilość wody przez zakład niewykorzystanej, a w sposób naturalny wypływającej ze studni? Czy "samowypływ" ze studni artezyjskiej objęty jest opłatami?

Odpowiedź:
Moim zdaniem, w opisanym w pytaniu przypadku "samowypływ" należy traktować jako pobór wody, ponieważ jest on skutkiem eksploatacji studni przez podmiot korzystający ze środowiska i uszczupla zasoby wodne, mimo że woda nie jest wykorzystywana.
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za pobór wód.
Zwolnienia z opłat z tytułu poboru wody wskazuje art. 294 p.o.ś., w którym nie wymienia się "samowypływu".
Eksploatujący ujęcie podmiot korzystający ze środowiska powinien podjąć działania w celu wyeliminowania "samowypływu" jako zjawiska niekorzystnego dla środowiska. Ponadto, podmiot powinien przeanalizować, czy taki stan faktyczny jest zgodny z pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wody i eksploatację urządzeń wodnych.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.