W jakim momencie producent towarów w opakowaniach powinien zostać objęty opłatą produktową: wyprodukowania towaru i przekazania do magazynu czy sprzedaży (wystawienia faktury)?


Odpowiedź:
Momentem wprowadzenia produktu w opakowaniu na rynek, a więc objęcia opakowania obowiązkiem odzysku i recyklingu, jest przekazanie produktu osobie trzeciej, a nie przekazanie produktów z produkcji do własnego magazynu.


Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) - dalej u.o.p.g.o., wprowadzenie na rynek opakowań następuje, w dacie ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu.

Oznacza to, że dopiero wydanie z magazynu produktu w opakowaniu, rozumiane jako przekazanie tego produktu osobie trzeciej (odpłatnie lub nieodpłatnie) traktowane jest jako wprowadzenie go na rynek. I dopiero z tą datą opakowanie produktu uwzględniane jest w masie opakowań podlegających obowiązkowi odzysku i recyklingu, w tym i opłacie produktowej. Przekazanie więc produktu z hali produkcyjnej do magazynu nie jest w świetle u.o.p.g.o. traktowane jako wprowadzenie produktu w opakowaniu na rynek, a więc w tym momencie opakowanie produktu nie będzie jeszcze podlegać obowiązkowi odzysku i recyklingu.

W przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach przyjmuje się, że importer wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach odpowiednio w dacie ich dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju lub wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniu (art. 3 ust. 6 i 6a u.o.p.g.o.).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.