W dniu 23 maja 2013 r. został uchwalony plan miejscowy. Plan został ogłoszony w Dz. U. w dniu 28 czerwca 2013 r. z terminem wejścia w życie 30 dni od dnia ogłoszenia. W dniu 24 lipca 2013 r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości objętej zapisami planu.

Czy dla osób zbywających, po uchwaleniu, ale przed wejściem w życie planu, należy ustalić i naliczyć opłatę planistyczną?

Odpowiedź

Artykuł 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) - dalej u.p.z.p. wiąże naliczenie opłaty planistycznej ze sprzedażą nieruchomości, której wartość wzrosła "w związku z uchwaleniem planu miejscowego".


Kierując się literalną wykładnią tego przepisu, decydujące znaczenie będzie miał moment uchwalenia planu, a nie jego wejścia w życie. Z uwagi na tak sformułowany przepis, opłatą należy obciążyć także osoby, które sprzedały nieruchomość w okresie pomiędzy uchwaleniem planu, a jego wejściem w życie.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .