Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany .

Regulacje prawne odnoszące się do odprowadzania wód opadowych z dróg i ulic

Operat wodnoprawny jest dokumentem na podstawie którego udzielane jest m.in. pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzeń służących do odprowadzania zanieczyszczonych wód opadowych z dróg oraz z ulic, poprzedzające pozwolenie na budowę tych urządzeń, jak też na samo odprowadzanie takich ścieków do wód lub do ziemi.

W świetle zasad ustanawianych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod., gospodarowanie wodami, niezależnie od rodzaju i zakresu korzystania z wód, winno być prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Konsekwencją powyższego w odniesieniu do etapu inwestycyjnego jest dyrektywa wynikająca z art. 63 ust. 1 pr. wod., by przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń wodnych kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zachowaniem dobrego stanu wód i charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebą zachowania istniejącej rzeźby terenu oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych.

Proceduralną gwarancją realizacji powyższych zasad jest wynikający z art. 42 ust. 2 pr. wod. zakaz oddania do użytkowania obiektu budowlanego lub zespołu takich obiektów, których użytkowanie jest związane z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, jeżeli nie zostały spełnione wymagania ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. Przepis powyższy zalicza do takich wymagań: wykonanie wymaganych przepisami lub w określonych decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko, zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji, uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska, dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem badań i sprawdzeń, wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych oraz określonych w pozwoleniu warunków emisji (art. 76 ust. 2 p.o.ś.). Pozwolenie na odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do środowiska jest przykładem jednej z ww. decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska.

U podstaw stosowania opisanych regulacji w odniesieniu do urządzeń związanych technicznie z drogami publicznymi leżą konstatacje, iż:
- wody odpadowe pochodzące z dróg i parkingów, wprowadzane do wód lub do ziemi, są ściekami w rozumieniu ustawy Prawo wodne; zgodnie bowiem zart. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c pr. wod. przez „ścieki" należy rozumieć: wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów;
- urządzenia w postaci wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub do urządzeń wodnych posiadają status „urządzeń wodnych". (art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f pr. wod.).

Ponieważ przepisy dotyczące budownictwa wodnego nie naruszają przepisów ustawy – Prawo wodne, wyposażenie techniczne dróg w urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę powinno odpowiadać nadto wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - dalej r.w.t.d.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pr. wod. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stanowi szczególne korzystanie z wód, wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe. Na mocy art. 122 ust. 1 pkt 1 pr. wod. korzystanie z wód mające charakter korzystania szczególnego wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.


Zasady udzielania pozwolenia wodnoprawnego

Organem ochrony środowiska właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest co do zasady starosta. W przypadku podejmowania działań wskazanych w art. 140 ust. 2 pr. wod. organem właściwym do wydania decyzji jest Marszałek Województwa. Jednym z nich jest wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 pr. wod. i art. 88l ust. 2 pr. wod.

Pozwolenia wymaga:

  1. szczególne korzystanie z wód;
  2. wykonanie urządzeń wodnych.

Odmiennie niż kiedyś pozwolenie na korzystanie z wód nie stanowi obecnie pozwolenia na wykonanie urządzeń służących temu korzystaniu, które w związku z tym musi stanowić osobny przedmiot orzeczenia.

Pozwolenie udzielane jest na czas określony. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat. (art. 127 ust. 3 pr. wod.). Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy natomiast pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest wyłącznie na wniosek. Wnioskodawca do wniosku dołączyć dokumentację na którą składają się:

  1. operat wodnoprawny,
  2. decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
  3. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.


W odniesieniu do pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych wymaganym załącznikiem do wniosku może być również decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu.

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany .