Spotkanie będzie polegać na indywidualnych konsultacjach ze specjalistami Wojewódzkiego Funduszu i skierowane jest do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Indywidualne spotkania ze specjalistami dotyczyć będą zagadnień:

1) formalno-prawnych (wypełnianie wniosku, prawo zamówień publicznych, kwestie środowiskowe);

2) techniczno-ekonomicznych (sprawy techniczne, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, pomoc publiczna).

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji o spotkaniu udziela Lucyna Janiszewska, l.janiszewska@fundusz.olsztyn.pl lub tel. (89) 522-02-27.

Źródło: www.wfosigw.olsztyn.pl