30 października 2014 r. wmurowano kamień węgielny pod inwestycję, której budowa dofinansowana jest ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. Warty ponad 226,5 mln zł (z czego 116,7 mln zł to fundusze Programu Infrastruktura i Środowisko) projekt obejmuje m.in. budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w oparciu o technologię mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem materiałowym oraz rekultywację 8 składowisk.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie będzie się składać z :

- instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;

- instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym demontażu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

- instalacji do kruszenia odpadów budowlanych oraz placu ich magazynowania;

- magazynu odpadów niebezpiecznych;

- sortowani odpadów selektywnie zebranych.

Budowa specjalistycznego zakładu przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów gromadzonych na tradycyjnych składowiskach. Dzięki rozbudowie programu selektywnej zbiórki i edukacji ekologicznej, wzrośnie również poziom odzysku odpadów poddawanych recyklingowi. Inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska, przez co podniesie się jakość życia mieszkańców tej części regionu.

www.pois.gov.pl)