Wydane na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, poz. 1642) określa:
- zakres informacji gromadzonych wbazie danych obiektów topograficznych oraz w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych;
- organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia oraz aktualizacji tych baz;
- tryb istandardy techniczne ich udostępniania oraz tryb i standardy techniczne tworzenia standardowych opracowań kartograficznych ( w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000).

W bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k), gromadzone będą informacje o obiektach topograficznych obejmujące:
1)lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2)charakterystykę obiektów;
3)kody kartograficzne;
4)metadane obiektów.

Baza obiektów ogólno geograficznych (BDOO) gromadzić będzie poddane procesowi generalizacji obiekty bazy BDOT10k.

Rozporządzenie weszło w życie 11 stycznia 2012 r.

Karol Kozłowski