Odpowiedź: okres niepłatnej, usprawiedliwionej nieobecności, niebędącej urlopem bezpłatnym o którym mowa w art. 174 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. należy zaliczyć do okresu od którego zależy prawo do "jubileuszówki", jako okresy zatrudnienia, o ile inaczej nie stanowią przepisy układu zbiorowego.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 771 k.p. zasadniczym aktem regulującym kwestie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są układy zbiorowe pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 10 kwietnia 2008 r. (nr SPS-023-1573/08) wskazało, że nagroda jubileuszowa nie była i nie jest świadczeniem pieniężnym o charakterze powszechnie obowiązującym. W obowiązującym stanie prawnym, zdaniem resortu, warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, w tym także zasad przyznawania nagród jubileuszowych, regulują przepisy obowiązujące u danego pracodawcy. Źródłem ewentualnych uprawnień do nagrody jubileuszowej pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach, spółkach i innych podmiotach prowadzących samodzielną gospodarkę finansową są postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę, jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania.

MPiPS podkreśliło też, że wysokość nagród jubileuszowych oraz zasady ich przyznawania i wypłacania mogą być zróżnicowane u poszczególnych pracodawców, podobnie jak niejednolite są systemy wynagradzania u nich obowiązujące. W ramach prowadzonej samodzielnie zakładowej polityki płac, w trybie przewidzianym w art. 771-772 k.p. ustala się wysokość i zasady przyznawania pracownikom poszczególnych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą.
Nagroda jubileuszowa jest przyznawana ze względu na określony staż pracy. Zasadniczo przyjmuje się "staż nominalny" tzn. nie tyle faktyczne wykonywanie pracy (jak przy regulacjach dotyczących dodatkowych wynagrodzeń rocznych - tzw. trzynastek) ile pozostawanie w zatrudnieniu.
Okres niepłatnej, usprawiedliwionej nieobecności, niebędącej urlopem bezpłatnym o którym mowa w art. 174 k.p. należy więc zaliczyć do okresu od którego zależy prawo do "jubileuszówki" o ile inaczej nie stanowią przepisy układu zbiorowego, czy też postanowienia umowy o pracę.