Przepisy specustawy antykryzysowej przesunęły o pół roku badania techniczne urządzeń i ponownej legalizacji przyrządów pomiarowych. Nowelizacja ustaw o dozorze technicznym i Prawo o miarach zawiera kilka warunków:

  • przedsiębiorca musi złożyć wniosek z prośbą o dalszą eksploatację i odroczenie terminu wykonania badań,
  • złoży oświadczenie, że od dnia dokonania ostatniej legalizacji nie wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji urządzenia, konstrukcji, wykonania i warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on wymagania
  •  jego dalsze użytkowanie, nie stwarza zagrożenia dla wymaganej dokładności pomiarów, a także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Wniosek oraz oświadczenie, mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organ dozoru technicznego, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, online, telefonicznie lub w inny sposób. Odroczenie terminu wykonania badania i zezwolenie na eksploatację następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa - rozwiązania dla przedsiębiorców i pracowników >

 Wyzwanie dla bezpieczeństwa

Jak wyjaśnia Sebastian Margalski, naczelnik Wydziału Informacji i Promocji w Głównym Urzędzie Miar nowe przepisy specustawy to jest wyzwanie, dlatego, że zegary pomiarowe, tachografy, gazomierze, wodomierze, różne rodzaje wag, dźwigi muszą być co roku legalizowane.

Czytaj w LEX: Szkolenia bhp w dobie koronawirusa >

- Dowody legalizacji , takie jak świadectwo, cecha legalizacji mają – zgodnie z przepisami ustawy Prawo o miarach oraz aktów wykonawczych do niej – określony okres ważności, a przepisy ustawy przewidują sankcje za użytkowanie przyrządów bez ważnych dowodów legalizacji. Mając na względzie ograniczone możliwości przeprowadzania czynności legalizacyjnych wskutek sytuacji epidemiologicznej w kraju, a z drugiej strony niewycofywanie przyrządów z użytkowania z powodu upływu terminu ważności legalizacji – właściwe było umożliwienie dalszego użytkowania przyrządów przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego ryzyka - podkreśla ekspert.

Czytaj: Zawieszenie działalności szansą na przetrwanie kryzysu>>

Z urządzeń pomiarowych korzysta cały przemysł techniczny, producenci rolni i urzędy.

- Ustawa o dozorze technicznym z kolei dotyczy urządzeń wymienionych w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie - twierdzi adwokat Adam Zwierzyński z partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp. k. Obejmuje różnego rodzaju maszyny, kotły parowe, rurociągi, itp.

Regularnemu dozorowi technicznemu podlegają, np.:

  • cysterny do przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • schody i chodniki ruchome,
  • kontrola pojazdów, jeśli dotyczy analizatorów spalin samochodowych, które podlegają legalizacji ponownej 
  • osobowe i towarowe koleje linowe,
  • wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych,
  • pomosty ruchome itd.

Czytaj w LEX: Środki ochrony pracowników w walce z koronawirusem >

Urzędy i organy kontroli nie działają

Z Urzędu Probierczego przyszła właśnie wiadomość, że kilka tysięcy jubilerów nie może sprzedawać teraz swojej biżuterii z powodu pandemii. Nawet za pomocą sprzedaży wysyłkowej.  Dlatego, że gdy chcą wprowadzić do obrotu swoje wyroby ze złota i srebra muszą mieć cechę probierczą, a urzędy probiercze są w tym czasie zamknięte, ale urzędy skargowe działają i ściągają podatki. Na przykład poszkodowani są również bursztynnicy. 

- Każdego dnia nawarstwiają się problemy z miarami, gdyż są to setki tysięcy legalizacji co roku - podkreśla Margalski. - Od właściwych urządzeń miarowych zależy bezpieczeństwo; życie i zdrowie ludzi - dodaje Margalski. 

Sposób na usterki

Usterka może wystąpić w każdym momencie użytkowania przyrządu i albo wymaga naprawy albo skutkuje koniecznością wycofania przyrządu z użytkowania. Konieczność niezwłocznego zgłoszenia przyrządu do legalizacji ponownej po naprawie reguluje art. 8k ust 2 ustawy Prawo o miarach i pakiet antykryzysowy nie zmienił brzmienia tego artykułu. Sebastian Margalski zauważa, iż przyrząd z usterką nie spełnia stosownych wymagań, co jest przesłanką do niestosowania przepisu epizodycznego w art. 26c ust 1, wprowadzonego pakietem antykryzysowym.

Sprawdź w LEX: Czy stan epidemii zwalnia z obowiązku posiadania przez pracowników aktualnych uprawnień wymaganych do pracy na zajmowanym stanowisku? >

Pomiary służące obrotowi gospodarczemu

 Główny Urząd Miar odpowiada za spójność pomiarową, czyli obrót gospodarczy, wymianę gospodarczą między krajami, aby koło wyprodukowane w Korei Południowej pasowało do osi podwozia i koła samochodu z Polski. Aby w czasie jazy koło nie odpadło. Chodzi o to, aby pendrive kupiony w Chinach nie wypadał z laptopa w USA.

Sprawdź w LEX: Czy w związku z epidemią COVID-19 automatycznemu przedłużeniu ulegają wnioski o pobyt i pracę cudzoziemca? >

Urzędy miar na świecie dostarczają zegary czasu, które są podłączone do parkometrów, telewizji kablowych, kasowniki i bramki w metrze i w autobusach, tramwajach, wszędzie tam, gdzie pobiera się opłaty i musi być widoczna data oraz godzina. Jeśli np. parkometry czy kasowniki są niedokładne, to można zakwestionować na tej podstawie płatność.