Pytanie:
Czy WIOŚ może przeprowadzić pomiary hałasu w środowisku w gospodarstwie rolnym na wniosek starosty?

Do starosty został złożony wniosek wójta o nałożenie na osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, ale będącą podmiotem korzystającym ze środowiska (w zakresie upraw rolnych) sporządzenie przeglądu ekologicznego. Wniosek wynika z faktu, iż w gospodarstwie rolnym powodowany jest hałas poprzez urządzenia elektryczne (śrutownik lub gnojownik).

Czy w opisanej sytuacji zamiast zobowiązywać rolnika do sporządzenia przeglądu ekologicznego starosta może wystąpić do WIOŚ o przeprowadzenie pomiarów emisji hałasu w środowisku?Jeśli nie, kto powinien je wykonać? Na czyje zlecenie? Należy dodać, że starosta nie dysponuje odpowiednim sprzętem do przeprowadzania pomiarów.

Odpowiedź:
WIOŚ może wykonać pomiary hałasu w środowisku emitowanego z gospodarstwa rolnego na wniosek starosty, ale w sytuacji opisanej w pytaniu nie ma takiego obowiązku. WIOŚ może także wykonać ww. pomiary na zlecenie w miarę posiadanych możliwości czasowych (kadrowych).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska - dalej u.i.o.ś., do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola podmiotów korzystających ze środowiska. Artykuł 2 ust. 1 pkt 14 traktuje o wykonywaniu pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii występujących w środowisku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 u.i.o.ś., Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami kontroli, w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną, organami administracji państwowej i rządowej, organami samorządu terytorialnego, organami obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi.

Jednak w opisanej w pytaniu sytuacji postępowanie w sprawie nałożenia na osobę fizyczną sporządzenia przeglądu ekologicznego należy do właściwości starosty.

Zgodnie z art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Nie znajduję więc podstaw do podejmowania czynności kontrolnych przez WIOŚ, tym bardziej że do wykonania można zobowiązać prowadzącego przedmiotowe gospodarstwo rolne w ramach przeglądu ekologicznego. Należy także pamiętać o art. 237 oraz art. 239 p.o.ś.

Celem przeglądu ekologicznego, wg art. 238 p.o.ś., jest nie tylko określenie oddziaływania na środowisko instalacji, ale także opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko. W związku z powyższy wyniki pomiarów emisji hałasu, jeżeli wykażą przekroczenia mogą być niewystarczające. Nie dają wystarczających informacji np. do zastosowania art. 362 p.o.ś.

Jeżeli jednak starosta zdecyduje się oprzeć postępowanie o wyniki pomiarów, to jeżeli nie może ich wykonać, to powinien je zlecić odpowiedniemu laboratorium badawczemu (najlepiej akredytowanemu).

Jeżeli rozwiązanie problemu miałoby być oparte o wyniki pomiarów, to według mnie takie pomiary powinien w ramach swojego postępowania zlecić wójt, do którego wpływają interwencje na uciążliwości gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z art. 363 ust. 1 p.o.ś., wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:
1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
Wskazany przepis mógłby być zastosowany w oparciu o wyniki pomiarów (także w oparciu o przegląd ekologiczny).

W przypadku wójta również zastosowanie ma art. 379 ust. 1 p.o.ś. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami