Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Minimalne fundusze własne 

Wprowadzone mają być rozwiązania dotyczące minimalnego wymogu, jeśli chodzi o posiadane fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne (tzw. MREL), co ma wzmocnić zdolność m.in. banków do pokrycia strat i dokapitalizowania. Dotyczyć to będzie głównie sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji. Jak deklarują autorzy projektu, chodzi o to, aby banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych. Dzięki temu, w trakcie procedury przymusowej restrukturyzacji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu, instytucje te będą mogły kontynuować wykonywanie swoich najważniejszych funkcji, bez narażenia na ryzyko zaangażowania środków finansowych podatników lub stabilności finansowej.

 Rząd chce wprowadzenia dwóch poziomów wyznaczania MREL, uzależniając je od przyjętej strategii przymusowej restrukturyzacji. Uregulowane mają być też przepisy mające ochronić inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku, które mogą – po spełnieniu zdefiniowanych przez unijne prawo warunków oraz wydaniu stosownej decyzji przez uprawniony organ – podlegać umorzeniu lub konwersji długu.

Czytaj także: Ustawa o lepszym nadzorze nad instytucjami finansowymi podpisana>>
 

Bardziej precyzyjne instrumenty stabilizacji

Projekt przewiduje doprecyzowanie m.in. warunki zastosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej oraz rolę w tym procesie Ministra Aktywów Państwowych, Prezesa Rady Ministrów oraz Komitetu Stabilności Finansowej.
W przypadku Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. rozwiązane mają zostać wątpliwości interpretacyjne dotyczące zlecania opinii przez osoby prawne z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Wprowadzony będzie także obowiązek informowania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o postępowaniach, w których  może zachodzić potrzeba ochrony ważnych praw lub interesów naszego kraju.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.