Nowe wzory zastąpią dokumenty obowiązujące od 2006 r. Będą się nieco od nich różnić – zostały rozszerzone o kolumnę uwzględniającą przetwarzanie odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych. Zmiana wynika z tego, że organizacje odzysku opakowań zostały zobowiązane do uwzględniania w poziomie łącznego odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Dodatkowa kolumna będzie mogła być wypełniana przez prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku na wniosek podmiotów wskazanych w art. 23 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, czyli odbierających odpady opakowaniowe od właścicieli nieruchomości, prowadzących instalację regionalną przetwarzania odpadów komunalnych, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przez gminy organizujące odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.