Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy można wywozić odpady do Stanów Zjednoczonych?


Odpowiedź:

Odpady mogą być wywożone do Stanów Zjednoczonych na takich zasadach, jakie obowiązują również przy wywozie odpadów do innych krajów.
 

Uzasadnienie:

Wywożąc z kraju odpady z listy zielonej, należy zastosować procedurę informowania z zastosowaniem załącznika VII do rozporządzeniu (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z dnia 12 lipca 2006 r., s. 1, z późn. zm.) - dalej rozporządzenie 1013/2006. Umowa, o której mowa w art. 18 rozporządzenia 1013/2006, powinna być podpisana z podmiotem, który jest odbiorcą odpadów przeznaczonych do odzysku. Za wywóz odpadów oraz za umowę z odbiorcą odpadów odpowiada podmiot organizujący wysyłkę odpadów. „Organem właściwym” w rozumieniu przepisów ww. rozporządzenia jest w Polsce Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a więc jest on organem upoważnionym do podejmowania decyzji w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów.

W załączniku nr VII do rozporządzenia 1013/2006 wskazuje się m.in. podmiot i instalację przejmujące odpady do odzysku. Odpady, które zostały zgłoszone za pomocą załącznika nr VII, powinny być dostarczone bezpośrednio do odbiorcy, który zapewni ich odzysk. Może jednak nastąpić wcześniejsze przekazanie odpadów w kraju pomiędzy ich wytwórcą a podmiotem organizującym wywóz odpadów do ich odzysku.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, w momencie rozpoczęcia przemieszczania odpadów powinna być zawarta umowa pomiędzy osobą, która organizuje przemieszczanie, oraz odbiorcą odpadów przeznaczonych do odzysku i obejmować zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca – w przypadku gdy osoba ta nie ma możliwości zakończenia przemieszczenia odpadów lub ich odzysku (np. z powodu niewypłacalności):
a) odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz
b) w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie.

W umowie, o której mowa w art. 18 rozporządzenia 1013/2006, powinien figurować jako odbierający odpady podmiot, który przyjmuje odpady do ich odzysku. Podobnie w załączniku nr VII do rozporządzenia 1013/2006 jako odbiorca odpadów powinien być wskazany podmiot odbierający odpady do ich odzysku (a nie na przykład pośrednik). Z kolei w pozycji 7 tego załącznika powinien być wskazany adres siedziby głównej lub adres korespondencyjny zakładu prowadzącego odzysk odpadów.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1013/2006, przemieszczenie następujących odpadów, jeżeli mają być poddane procesom odzysku:
i) odpadów wyszczególnionych w załączniku IV, który obejmuje między innymi odpady wyszczególnione w aneksach II i VIII Konwencji bazylejskiej (lista bursztynowa);
ii) odpadów wyszczególnionych w załączniku IVA;
iii) odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załączniku III, IIIB, IV lub IVA (niesklasyfikowane na liście zielonej i bursztynowej);
iv) mieszanin odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załączniku III, IIIB, IV lub IVA, chyba że zostały wyszczególnione w załączniku IIIA wiąże się z obowiązkiem nałożonym na organizującego wysyłkę odpadów, który jest zobowiązany poinformować o planowanym przemieszczeniu takich odpadów wszystkie właściwe organy i uzyskać ich pisemną zgodę przed rozpoczęciem wysyłki. Powinien więc przedłożyć dokument zgłoszenia, zgodnie z załącznikiem IA do rozporządzenia 1013/2006 i dokument przesyłania, którego wzór znajduje się w załączniku IB do rozporządzenia oraz informacje i dokumenty wymienione w załączniku II część 1 i 2 po jednym dla każdego właściwego organu. Każdy z organów zaangażowanych w przemieszczenie odpadów może żądać dostarczenia dodatkowych informacji, o których mowa w części 3 załączniku II do rozporządzenia 1013/2006.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.