Pytanie:
Firma ma podpisaną umowę z zakładem na odbiór odpadów komunalnych. Zakład dodatkowo na prośbę firmy dostawił kontener na zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06, na odpady z biura (kartony, butelki PET) - kontener stoi obok biura. Firma posiada pozwolenie zintegrowane na instalację, w którym również znajduje się ten kod, i jest on zdawany na kartę, jeżeli na instalacji zdarzy się wytworzenie takiego odpadu (jest on selektywnie zbierany w magazynie odpadów przemysłowych).

Czy powinniśmy odpad z kontenera obok biura również oddawać na kartę odpadu, skoro są to segregowane odpady komunalne? Czy nie ma tu konfliktu ze względu na jednakowe kodowanie odpadu instalacyjnego i biurowego? Zakład gospodarki komunalnej na koniec roku robi zestawienie, ile jakich odpadów zabrano od firmy.

Odpowiedź:
Zasady klasyfikacji odpadów wskazuje katalog odpadów.
Zazwyczaj odpady komunalne są klasyfikowane w obrębie grupy 20. Jednak w przypadku odpadów opakowaniowych rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) - dalej r.k.o. - zawiera odmienne objaśnienie, zgodnie z którym odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w podgrupie 20 01 (objaśnienie nr 3 do załącznika do r.k.o.). Klasyfikacja zmieszanych odpadów opakowaniowych - zarówno z instalacji, jak i komunalnych - jest prawidłowo dokonywana pod tym samym kodem.

Zgodnie z art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o., wytwórców odpadów komunalnych nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, a więc nie sporządzają karty przekazania odpadów (KPO). Przekazywanie odpadów opakowaniowych niebędących odpadami komunalnymi wymaga sporządzenia KPO.

Rozróżnienie odpadów komunalnych powstających jako odpady z działalności gospodarczej (a w szczególności odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji) i odpadów komunalnych musi uwzględniać definicję odpadów komunalnych.

Definicję taką zawiera art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o., zgodnie z którą przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady opakowaniowe wytworzone w związku z bytowaniem pracowników czy klientów (np. opakowania po spożywanych przez nich produktach spożywczych, napojach), a także niestanowiące opakowań niebezpiecznych opakowania po materiałach biurowych stanowią odpady komunalne – nie wymagają więc prowadzenia ewidencji odpadów.
Natomiast odpady opakowaniowe wytworzone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związane z eksploatacją instalacji, nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zatem ich przekazanie wymaga wystawienia KPO.