Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Hala produkcyjna wraz z instalacją wentylacyjną i emitorami stanowi własność firmy A. W hali są zainstalowane maszyny stanowiące własność firmy A i maszyny stanowiące własność firmy B, która wydzierżawia część hali od firmy A.

Obie firmy korzystają ze wspólnej instalacji wyciągowej i wspólnych emitorów. Firmy A i B wprowadzają do powietrza te same rodzaje zanieczyszczeń.

Jak organ powinien wydać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: tylko firmie A z uwzględnieniem emisji pochodzącej z firmy B, czy oddzielnie dla firmy A i firmy B?

Odpowiedź:

Moim zdaniem każda z firm A i B spełnia definicję prowadzącego instalację i zakładu. Dlatego w opisanym w pytaniu przypadku według mnie decyzję określającą warunki korzystania ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza (decyzję o dopuszczalnej emisji) powinna posiadać zarówno firma A, jak i B.

Problem wystąpi wyłącznie w kontroli przestrzegania warunków korzystania ze środowiska określonych w takiej decyzji przez firmy A i B, w przypadku kontroli WIOŚ lub innego organu ochrony środowiska. Z pytania wynika, że każda z firm posiada prawo władania instalacją (częścią zakładu i źródeł) i powoduje emisję do powietrza substancji, a więc jest odrębnym zakładem. Odprowadzanie do powietrza tych samych co do rodzaju substancji, tymi samymi emitorami nie jest argumentem do tego, aby dwie emisje objąć jednym pozwoleniem z racji tego, że mamy dwa podmioty.


Uzasadnienie:

Pojęcie instalacji należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś., a zakładu - zgodnie z art. 3 pkt 48 p.o.ś.
W danym przypadku każda z firm prowadzi instalację i posiada do niej i części obiektu tytuł prawny.

Artykuł 180 pkt 1 p.o.ś. stanowi, że eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.
Zastosowanie ma art. 224 ust. 2 p.o.ś.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.