Czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na odbudowę urządzeń melioracyjnych szczegółowych - rowów na trasie budowy gazociągu?

Po rozkopaniu rowu w przekroju poprzecznym nastąpi ułożenie nitki gazowej i ponowne zasypanie. Odbudowa ma polegać na osiągnięciu parametrów rowów do stanu, jaki miał miejsce przed rozkopaniem. Nie nastąpi zmiana jakichkolwiek parametrów przedmiotowych rowów.

Odpowiedź

W myśl art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) - dalej pr. wod. do odbudowy urządzeń wodnych (rowów), przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio.
Wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 122 ust. 1 pkt 3 pr. wod.), gdyż kształtują one zasoby wodne oraz służą korzystaniu z tych zasobów. Jeżeli przedmiotowe rozkopanie rowu będzie trwało krótko i będzie prowadzone w okresie suchym, a tym samym nie spowoduje zakłóceń w odpływie wody, czyli nie będzie odmiennie kształtować zasobów wodnych, to pozwolenie wodnoprawne na taką czynność (rozkopanie a następnie przywrócenie stanu poprzedniego) nie będzie wymagane. Gdyby jednak miało to trwać długo i powodować zakłócenia w przepływie wody i powodować szkody na terenach w zasięgu oddziaływania, to pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane.