Według nowych zasad będzie raportowany jednak dopiero 2017 rok. Resort środowiska pracuje nad nową wersją rozporządzenia w tej sprawie.

Prawo stanowi, że obowiązek ewidencjonowania odpadów dotyczy każdego posiadacza odpadów, czyli podmiotu, który włada tym odpadem, a także jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami. Odpady są ewidencjonowane za pomocą formularzy, które są stanowione aktem wykonawczym do ustawy o odpadach. Jaki to ma być raport, to zależy od rodzaju prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę.

– Inne obowiązki mają zakłady przetwarzania zużytego sprzętu, inne stacje demontażu pojazdów, a jeszcze inne przedsiębiorstwa, które zajmują się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów – tłumaczy w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Anna Wójcik, kierownik ds. ochrony środowiska i ADR Stena Recycling. – Dla wszystkich tych przedsiębiorstw wspólny jest raport, który składany jest raz do roku do urzędu marszałkowskiego w terminie do 15 marca. To jest raport, w którym przedsiębiorca ma obowiązek wskazać ilość i rodzaje odpadów, które zbierał, wytwarzał czy przetwarzał w danym roku kalendarzowym.

Rozporządzenie, które ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2016 r., będzie zawierać katalog wszystkich możliwych raportów i sprawozdań, a w załącznikach znajdą się nowe wzory formularzy.

– Dotychczas te raporty były porozrzucane w różnych, chyba ponad osiemnastu aktach wykonawczych, co sprawiało dużą trudność przedsiębiorcom – mówi Anna Wójcik.

Wszyscy przedsiębiorcy działający w branży gospodarki odpadami będą składali swoje sprawozdania tylko w jednym miejscu – do marszałka danego województwa. Wcześniej organy, do których przekazywane były sprawozdania, były różne, np. sprawozdanie dla firm działających w obszarze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekazywano do GIOŚ, a sprawozdanie dotyczące odbioru odpadów komunalnych do gminy. Do marszałków trafiał tylko roczny raport.

Nowością jest także obowiązek wskazania masy poszczególnych rodzajów odpadów zmagazynowanych na koniec roku kalendarzowego. Przedsiębiorca uzupełnia w formularzu tylko te działy, które rzeczywiście dotyczą jego działań w danym zakresie.

Jak podkreśla Wójcik, rozporządzenie zacznie obowiązywać w przyszłym roku, ale zgodnie z przepisami przejściowymi raport za 2016 rok będzie składany według starych zasad.

– Nowe sprawozdania będą składane w 2018 roku za 2017 rok. Za 2016 rok, zgodnie z przepisami przejściowymi, przedsiębiorcy będą mieli obowiązek składać sprawozdania na starych formularzach. Dodatkowym udogodnieniem dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o nowe sprawozdania, będzie możliwość składania ich w sposób interaktywny – informuje Anna Wójcik.

Nowe wzory formularzy mają stanowić podstawę do opracowania elektronicznych formularzy dostępnych w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), za której pośrednictwem docelowo przedsiębiorcy będą mogli składać sprawozdania w formie elektronicznej. Baza powinna powstać w przyszłym roku.

– Za niewywiązywanie się z obowiązku raportowania w zakresie gospodarki odpadami, czyli np. za niezłożenie sprawozdania do marszałka, grozi administracyjna kara w wysokości od 500 zł do 8,5 tys. zł w zależności od tego, jak bardzo przedsiębiorca jest oporny w złożeniu tego sprawozdania – przypomina ekspertka Stena Recycling.

W decyzji o nałożeniu kary 500 zł wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin do przekazania, musi być to co najmniej 14 dni. Uchybienie temu terminowi skutkuje nałożeniem na podmiot kary w wysokości 2 tys. zł, przy czym kara taka może być wymierzana wielokrotnie. Za jeden rok kalendarzowy łączna wysokość kar nie może przekroczyć kwoty 8,5 tys. zł.