Zgodnie z przepisami art. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentch i paliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.) – dalej u.b.p.c., działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672) – dalej u.s.d.g. i wymaga wpisu do rejestru wytwórców.
Wytwórcą jest w tym przypadku przedsiębiorca w rozumieniu przepisów u.s.d.g. wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów.
Organem prowadzącym rejestr wytwórców jest Prezes Agencji Rynku Rolnego, który jest w tym przypadku organem rejestrowym.
Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 u.b.p.c. wytwórca ubiegający się o wpis do rejestru powinien spełniać następujące warunki:
1) posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza;
2) dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej;
3) posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.
Uwaga
Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów może wykonywać wytwórca, który nie był karany za przestępstwa skarbowe, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu.

Prezes Agencji Rynku Rolnego, w drodze decyzji administracyjnej, dokonuje wpisu do rejestru wytwórców na pisemny wniosek wytwórcy (art. 5 ust. 3 u.b.p.c.).
Wniosek o wpis do rejestru wytwórców zawiera:
- oznaczenie firmy wytwórcy, jej siedziby i adres,
- NIP wytwórcy oraz REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny PESEL,
- określenie:
a) rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej,
b) miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
c) rodzaju i rocznej wydajności instalacji do wytwarzania biokomponentów,
- oświadczenie, że w chwili składania wniosku wytwórca nie zalega z wpłatami na rzecz organów podatkowych, ZUS albo KRUS.
Wytwórca powinien dołączyć również do wniosku oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów, określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199)."
Oświadczenie powinno też zawierać:
1) oznaczenie:
• firmy wytwórcy, jej siedziby i adres,
• miejsca i datę złożenia oświadczenia;
2) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wytwórcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Uwaga
W przypadku gdy wniosek nie zawiera wspomnianych wyżej danych, organ rejestrowy niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli wytwórca nie uzupełni wniosku w tym terminie, wniosek będzie odrzucony.
Wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców opracowuje i udostępnia Agencja Rynku Rolnego.
Ważne
Wytwórca wpisany do rejestru wytwórców jest obowiązany informować organ rejestrowy o każdej zmianie danych zawartych w tym rejestrze, w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych, pod rygorem wykreślenia z rejestru wytwórców.
Organ rejestrowy wykreśli wpis z rejestru w dwóch przypadkach, tj.:
• jeśli wytwórca nie spełni wspomnianych wyżej warunków określonych w art. 5 ust. 1 u.b.p.c.,
• w razie złożenia ww. oświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym.
Warto pamiętać również, że organ rejestrowy wydaje decyzję administracyjną, w której zakaże wykonywania działalności w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów w przypadku, gdy wytwórca:
1) nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w wyznaczonym terminie,
2) rażąco narusza warunki wymagane do wykonywania działalności gospodarczej.
Uwaga
Przez rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej przez wytwórcę rozumie się:
1) wprowadzenie do obrotu biokomponentów:
• bez certyfikatu jakości wydanego przez akredytowane jednostki certyfikujące,
• niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 u.b.p.c.
2) cofnięcie przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
Opłata skarbowa
Opłata skarbowa, którą powinien zapłacić wytwórca za wpis do rejestru wynosi 616 zł.