Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

Firma transportowa (PKPiR, czynny podatnik VAT) za 2016 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w kwocie 6.134.000,02 zł. Dodatkowo, jako pozostałe przychody ujęto odszkodowania w wysokości ok. 200.000 zł (odszkodowania z PZU za szkody na samochodach ciężarowych). Firma dostała również 150.000 zł dotacji na zakup środka trwałego z Agencji Rynku Rolnego. Według nas nie osiągnęliśmy przychodów na tyle wysokich, aby przejść na księgi rachunkowe i w 2017 r. nadal możemy PKPiR.

Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?
 
Odpowiedź
W tym przypadku przychody ze sprzedaży wchodzące do limitu przejścia na pełną rachunkowość nie przekroczą limitu, w związku z czym podatnik może w 2017 r. nadal prowadzić PKPiR.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - dalej u.r., przepisy u.o.r. (a więc obowiązek i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) stosuje się do mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.
Równowartość tego limitu przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy (art. 3 ust. 3 u.r.). Na 2017 r. limit ten wynosi 8.595.200 zł.
Pytanie dotyczy podatnika prowadzącego PKPiR, a zatem określonego w przepisach art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy takich podatników (tj. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich), jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości, czyli wspomniane wyżej 5.092.440 zł. Co ważne, chodzi tu o przychody w rozumieniu art. 14 u.p.d.o.f. (art. 24a ust. 4 u.p.d.o.f.).
Ważne! Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Co istotne, u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny VAT. Poza tym katalog przychodów z działalności gospodarczej określono też w art. 14 ust. 2 u.p.d.o.f. Odnosząc się do pytania do przychodów tych zalicza się, poza przychodami ze sprzedaży usług określonymi w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., także m.in.:
1) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków (z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie składników majątku, od których dokonuje się podatkowych odpisów amortyzacyjnych); do przychodów tych nie zalicza się jednak kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa
2) otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej
A zatem wspomniane w pytaniu świadczenia stanowią przychód wliczany do limitu, jeśli spełniają wymienione tu warunki. Wynika z tego, że w sytuacji przedstawionej w pytaniu kwota limitu 8.595.200 zł nie została przekroczona.
Oczywiście może się zdarzyć, że podatnicy zdecydują się jednak prowadzić pełną rachunkowość pomimo nieprzekroczenia limitu. W tym przypadku przed rozpoczęciem roku podatkowego trzeba zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym