Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Dla spółdzielczego własnościowego prawa prowadzona jest księga wieczysta. Nastąpiła licytacja komornicza oraz prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu spółdzielczego własnościowego prawa na rzecz X. Następnie wpłynął wniosek do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie X, jako uprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Od jakiej daty X zobowiązany jest ponosić opłaty za lokal?

Od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu przysądzającego prawo do lokalu na jego rzecz, czy od daty złożenia wniosku o wpis w dziale II KW?

Odpowiedź

Z dniem prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności przechodzą na nabywcę wszelkie prawa i obowiązki właściciela, w tym też obowiązek ponoszenia opłat za lokal.

Uzasadnienie

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, które zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – dalej u.s.m. podlega egzekucji. Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu art. 1713 u.s.m. nakazuje odpowiednio stosować przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c., o egzekucji z nieruchomości (art. 921–1003k.p.c.).

Zgodnie z art. 999 § 1 k.p.c., prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Jest również tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. W myśl natomiast § 2 ww. przepisu, od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Nabywca ponosi też powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności.

Z kolei świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu. Ustawodawca zamiennie używa pojęć "daniny publiczne" i "świadczenia publicznoprawne". Pojęcia te mają jednakowe znaczenie. Z powyższego wynika, iż z dniem prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności przechodzą na nabywcę wszelkie prawa i obowiązki właściciela, w tym też obowiązek ponoszenia opłat za lokal.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .