Odpowiedź: formalnie podatnik powinien zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz wskazać w spisie natury kwotę "0".

Uzasadnienie: w pierwszej kolejności należy pamiętać o dwóch rzeczach, mianowicie przepisy art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. nakładają na Podatnika obowiązek sporządzenia wykazu składników majątkowych. Niestety nie został określony wzór dla wykazu składników majątku, ważne, aby zostały zawarte w nim wszystkie obowiązkowe elementy określone w tym przepisie. Jednocześnie podatnik nie jest zobowiązany do wcześniejszego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu wykazu oraz nie ma obowiązku składania sporządzonego wykazu do urzędu skarbowego.
Niestety oprócz wykazu składników majątkowych podatnik musi sporządzić na dzień likwidacji spis z natury co wynika (§ 27 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm. - dalej r.p.k.p.r.). W spisie tym generalnie należy ująć te same składniki majątku, co w wykazie, z wyjątkiem jedynie środków trwałych. Niestety przepisy nie przewidują ogólnie obowiązującego wzoru spisu z natury (określono jedynie, jakie dane powinien on zawierać - § 28 ust. 2 r.p.k.p.r.), najczęściej korzysta się druków dostępnych na rynku. Niestety na 7 dni przed sporządzeniem spisu powinno się zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego.
W spisie z natury należy objąć wszystkie pozostałe na stanie na dzień likwidacji działalności: towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady do spisu z natury nie wpisuje się środków trwałych.
Zatem formalnie powinniśmy zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz wskazać w spisie natury kwotę "0", a w piśmie przewodnim poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego o tym fakcie.