Zgodnie z art. 132 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod., część graficzna operatu powinna zawierać "plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu". Czy wskazany pkt ma odniesienie również do operatów wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji będącej własnością innego podmiotu?


Odpowiedź:

Operat wodnoprawny jest dokumentem sformalizowanym, co znajduje wyraz w ustawowym określeniu warunków i jego treści w art. 132 pr. wod. O tym, czy przedłożony operat zawiera wszystkie niezbędne informacje dla rozpatrzenia wniosku strony, decyduje organ prowadzący postępowanie w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.


Tego rodzaju dokument jest zawsze sporządzany indywidualnie dla każdego przypadku i odpowiedzialność za jego treść ponosi jego wykonawca. W mojej ocenie w przedstawionym przypadku na uwadze należy mieć fakt, że w art. 132 ust. 3 pkt 1 pr. wod. jest mowa o planach dotyczących urządzeń wodnych. Z definicji tego rodzaju urządzeń, zawartej w art. 9 ust. 1 pkt 19 pr. wod., wynika, że są to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, w szczególności: kanały, rowy, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych. Ponadto istotne jest to, że pozwolenia wodnoprawne wydawane na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 10 pr. wod. dotyczą szczególnego rodzaju korzystania ze środowiska, które polega na pośrednim wprowadzaniu (tj. za pomocą cudzych urządzeń kanalizacyjnych) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.


Z tego względu zawartość operatu wodnoprawnego może w niektórych punktach różnić się od operatu dotyczącego sytuacji bezpośredniego korzystania z wód, kiedy to istotne będą dane związane z charakterystyką odbiornika ścieków, jak też mające na celu zobrazowanie wpływu odprowadzanych ścieków na jakość wód lub na innych użytkowników usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód. Ze względu na specyfikę omawianego rodzaju pozwoleń, kiedy to następuje wykorzystywanie cudzej infrastruktury, wydaje się, że w części opisowej operatu, oprócz standardowo wymaganych danych, mogą znaleźć się informacje pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie podmiotu będącego odbiorcą ścieków. Według mnie dla takiego przypadku w części graficznej operatu istotne mogą być plany (schematy) obrazujące przebieg kanalizacji odbiorcy ścieków oraz usytuowanie wylotu dostawcy ścieków w stosunku do sieci kanalizacyjnej odbiorcy.